BUGUNGI KUNDAGI TIL, TIL DOIMIY HARAKATDA

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Avazova Zebunıso Salayevna

Abstract

Ushbu maqola bugungi kuda til va uning ijtimoiy mavqeyi, tilning boyishi – til doim harakatda ekanligi haqida soʻz yuritadi. Jumladan, tilning jamiyatdagi oʻrni, tilning boyib borishi, boshqa tillardan oʻzlashgan soʻzlar va ulardan nutq jarayonida foydalanish maqolada keng yoritib berilgan. Bundan tashqari shevaga xos soʻzlar, bugungi kunda ishlatilmay qolgan soʻzlar va tilni qanday kelajak avlodga saqlab qolish maqolaning asosiy gʻoyasi sifatida yoritilgan.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles

References

1. Demyankov V. Z. Cognitive linguistics as a kind of interpretive approach // Questions of linguistics, 1994. № 4. pp.17-33.
2. Z.D. Popova, I. A. Sternin "Cognitive Linguistics"// M.: 1999. pp. 137-139.
3. Kubryakova // Text. Structure and semantics. - M.: 2001. - pp. 72 - 81.
4. ABDUAZIZOVNA, U. D. (2020). THE USE OF LITERARY WORKS IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’SPEECH COMPETENCE. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION, 1(5), 94-96.
5. Komisarov V.N. The theory of translation (linguistic aspects). M.: Higher school, 1990.
6. Miraziz, R., & Oybek, T. (2020). INGLIZ, FRANSUZ VA OʻZBEK SHE’RIYATINI TARJIMA QILISHDA QOʻLLANILADIGAN TRANSFORMATSIYALAR. Oriental Art and Culture, (V).
7. Mustafakulovich, R. M., Shokirovich, T. O., & Ishnazarovna, M. N. (2020). SIMULTANEOUS INTERPRETING AS A SPECIAL INTERPRETER ACTIVITY. PROS AND CONS OF SIMULTANEOUS INTERPRETING. Oriental Art and Culture, (V).
8. Ruzibaeva, N. (2019). PECULIARITIES OF THE ANTITHESIS IN THE LITERARY TEXT. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(11).
9. Zoyirova, D. A. (2019). FEATURES OF TRANSLATION FROM ENGLISH TO RUSSIAN. Экономика и социум, (10), 71-73.
10. Тошматов, О. Ш. (2019). МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ. Экономика и социум, (10), 342-345.
11. Тошматов, О., Миргиязова, М., & Ёкубов, У. (2020). ВАЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВЮРИСТОВ. Oriental Art and Culture, (V).
12. Усарова, Д. А. (2018). Information technologies as a motivating factor in students''active learning. Молодой ученый, (24), 335-336.
13. Sardor, S., Oyshajon, A., & Rushana, T. THE DIFFICULTIES OF READING AMONG YOUNG LEARNERS IN ONLINE EDUCATION.